About me ทนายรินรดา กงช่าง (Rinrada Kongchang)

ประวัติการทำงาน (Work Experience)

ปัจจุบัน เป็นนักกฎหมายประจำบริษัท ของบริษัทในเครือบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562-2563 บริษัท ZTO EXPRESS (THAILAND) จำกัด
เป็นนักกฎหมายประจำบริษัท ต่อมาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 法务主管。
2560-2562 บริษัท KNS INTERLAW จำกัด
เป็นเสมียนทนายความ และทนายความ

ประวัติการศึกษา (Education Background)

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

  • ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 48 จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ผ่านการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตใจเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

โทร. หรือฝากข้อความไว้ใน Line ID : ทนายรินรดา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น. (วันจันทร์ – วันเสาร์)


ช่องทางการติดต่อ

สายตรงถึงทนาย : 095 662 8275

ทาง E-mail (อีเมล์) : rinrada.kongchang@gmail.com ทาง Line (ไลน์) : @pmv4968c ทนายรินรดา